Bevarande och vård av hällristningar

En viktig del i SAMHELL är att sammanfatta erfarenheter från tidigare projekt beträffande konservering och nedbrytningsprocesser av hällristningar och bergarter.

Nedbrytningsprocessen är komplex och innefattar kemisk, biologisk och fysikalisk vittring, exempelvis i form av frostsprängning och biologisk påväxt. Vittringsproblematiken har bearbetats i hällristningsprojekt i Sverige och Norge sedan slutet av 1980-talet. Ett av de billigaste och enklaste sätten att förebygga eller att minska hastigheten av nedbrytningsprocesser är att permanent eller säsongsvis täcka hällristningarna, samt att skonsamt avlägsna biologisk påväxt genom att behandla hällarna med etanol. Etanolen gör att påväxten dör, den faller sedan bort av sig själv (vilket kan ta ca 3-5 år). På så sätt undviks borstning av hällarna, vilket nöter ned stenytan.

Fotot visar en person som sprejar etanol på en berghäll i ett skogsområde. Framför hällen står en dunk och en gräsklippare.
Foto från Ramberg i Moss kommun, 2019. Skötsel av en häll i form av etanolbehandling. Foto: A. L. Teigen, Viken fylkeskommune.

Tidigare forskningsresultat ska omsättas i praktisk förvaltning där även en handbok tas fram som stöd. Handboken ska inkludera:

  • Vittringsproblematiken i Norge och Sverige – en kort tillbakablick
  • Nya forskningsrön som framkommit de senaste 30 åren
  • Lagstiftning och ansvariga myndigheter i Sverige och Norge
  • Iordningställande (tillgängliggörande)
  • Vård
  • Övervakning och tillsyn – tillämpning av skötselplan
Foto taget ovanifrån på två personer på en häll med ristningar, en U-formad träramp omger hällen.
Foto från Begby Gullskår i Fredrikstad kommun, 2019. Foto: A. L. Teigen, Viken fylkeskommune.