Bakgrund

Bakgrunden till det som skulle bli SAMHELL-projektet lades i november 2017 under seminariet Ren Sten – på Vitlycke museum i Tanum – där diskussioner om hällristningar tog fart mellan deltagare från Norge och Sverige. I samtalen blev det tydligt att de förvaltande myndigheterna och museerna stod inför samma utmaningar vad gäller visualisering, 3D-dokumentation och bevarande av hällristningar. Redan året efter påbörjade Länsstyrelsen i Västra Götaland ett mindre samarbetsprojekt med Universitetsmuseet i Bergen. Under detta projekt visade det sig att de förvaltande organisationerna på regional och statlig nivå i de båda länderna har kommit olika långt inom forskning, vård och förvaltning av bergkonst.

SAMHELL startades upp av Universitetsmuseet i Bergen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Viken fylkeskommun var tilltänkta som projektägare, men avstod på grund av fylkessammanslagningen 2019. Istället tog den norska Riksantikvaren rollen som samarbetspartner och projektägare på norsk sida. Projektet har haft en bred målgrupp, och resultatet ska i förlängningen komma allmänheten till gagn. För att nå denna breda målgrupp har projektet riktat sig till de myndigheter och organisationer som dagligen arbetar med vård, visualisering och dokumentation av hällristningar.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet har varit att möjliggöra framtida samarbete där de förvaltande myndigheterna i Sverige och Norge lär av varandras erfarenheter. 

Projektet har haft som mål att det vid projekttidens slut finns:

  1. Ett permanent organiserat gränsöverskridande samarbete om visualisering, bevarande och vård av hällristningar
  2. Gemensamma rutiner och arbetssätt för dokumentation, vård och synliggörande av hällristningar
  3. En gemensam praxis för 3D-dokumentation
 

För att nå de övergripande målen genomfördes tre delprojekt med tre underliggande delmål:

Delprojekt 1 – Bevarande och vård av hällristningar

 

Delprojekt 2 – Visualisering av omålade hällristningar

  • Önskat delmålsresultat: Vid avslutat projekt finns en utvärdering av olika metoder att tillgängliggöra hällristningar utan att använda skadliga metoder (så som imålning med färg).
  • Läs mer på sidan: Visualisering av omålade hällristningar
 

Delprojekt 3 – Utveckling av modern och mätbar 3D-teknik vid skadedokumentation och dokumentation av hällristningar

 

Bild bestående av fyra små bilder som visar täckning, skanning, etanolsprejning och belysning av hällristningar.